Provozní a Ubytovací řád Kempu Jinolice

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti DAVIMO s.r.o., se sídlem č.p. 108, 506 01 Vitiněves, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45086

PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD KEMPU JINOLICE

Vymezení pojmů

Ubytovatel – společnost DAVIMO s.r.o., se sídlem č.p. 108, 506 01 Vitiněves, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45086

Ubytovaný – zákazník, který potvrdil objednávku ubytování v ubytovací jednotce - chatce Ubytovatele

Host – Ubytovaný, dále zákazník, který potvrdil objednávku poskytnutí místa pro postavení stanu či umístění vozidla, jakož i každá osoba vstupující/pobývající v Kempu Jinolice

Vozidlo – osobní vozidlo, karavan, obytný vůz, mikrobus apod.

Kemp Jinolice – kemp rozkládající se v k.ú. Březka na pozemcích parc.č. st. 140, st. 141, st.198, st. 255, st. 257, st. 279, st. 280, st. 281, st. 282, st. 283, st. 284, st. 285, st. 286, st. 287, st. 288, st. 289, st. 290, 278/12, 238/5, 238/7, 238/8, 242/11, 242/2, 250/1,250/5, 250/6, 250/7, 262/2, 264, 278/7, 278/13,552/1, 552/2,552/4, 552/5, 552/6 a dále v k.ú. Jinolice na pozemcích parc.č. 303/18, 306/3, 357/1

Místo ubytování – obytná chatka poskytnutá k užívání Ubytovanému

Místo - místo poskytnuté Ubytovatelem pro umístění stanu, vozidla

Cena – cena za ubytování v ubytovací jednotce - chatce nebo za poskytnuté Místo v Kempu Jinolice, jakož i cena za vstup do Kempu Jinolice bez ubytování či poskytnutí Místa, to vše podle typu objednané služby

Provozní a ubytovací řád Kempu Jinolice se vztahuje na celý areál Kempu Jinolice a platí pro všechny Hosty bez výjimky.

Každý Host se musí seznámit s tímto Provozním a ubytovacím řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením Ceny Host potvrzuje, že byl seznámen s tímto Provozním a ubytovacím řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.

Kemp Jinolice se nachází na v těsné blízkosti rybníka Něměček a Oborského rybníka. Ubytovatel upozorňuje, že neprovozuje na uvedených rybnících koupaliště. 

I. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA

1. Za bezpečnost dětí při pohybu v Kempu Jinolice zodpovídají jejich zákonní zástupci!

2. Každý host je povinen dodržovat požární poplachové směrnice kempu.

3. Každý Host je povinen dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních a umývárně nádobí, komunální odpad odkládat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech.

4. Každý Host je povinen dodržovat v době od 23hod do 7hod noční klid, tedy nerušit ostatní osoby hlukem. V době konání kulturních akcí schválených Ubytovatelem se mění doba nočního klidu od 24.00 do 7.00 hod.

5. V celém Kempu Jinolice platí přísný zákaz

- rozdělávat oheň a používat jakkoli otevřený oheň na jiném, než k tomu vyhrazeném místě, zejména pak na Místech/Místech ubytování;

- kouření, tedy ve všech Místech/Místech ubytování, ve všech jakýchkoli jiných vnitřních prostorách, jakož i ve všech venkovních prostorách vyjma těch, které jsou pro kouření vyhrazeny;

- odhazování odpadků či cigaretových nedopalků;

- držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky;

- vynášení jakéhokoliv skla na pláž přilehlých rybníků, znečišťování prostoru pláže přilehlých rybníků a vody;

- jezdit motorovými i nemotorovými vozidly rychlostí vyšší než 5km/hod;

- poškozovat, svévolně upravovat a jinak nakládat se zelení;

- vyhazování ryb (či jakýchkoli jejich částí), uhynulých zvířat a horkého popela do odpadkových košů/kontejnerů;

- odkládat velkoobjemový a nebezpečný odpad;

- vykonávat osobní potřebu (malou i velkou) mimo WC.

6. Host dále nesmí

- odnášet z Kempu Jinolice jakékoli vybavení, stěhovat či přemisťovat vybavení či nábytek;

- umožnit vstup do Kempu Jinolice jiné osobě, než Hostu Kempu Jinolice;

- umístit do prostor Kempu Jinolice bez předchozího souhlasu Ubytovatele jakékoli zvíře; v případě souhlasu Ubytovatele

---- se za zvíře platí Ubytovatelem určený poplatek;

---- se zvíře smí pohybovat po kempu pouze pod dohledem Hosta, s náhubkem a na vodítku;

---- je nutné uklízet po zvířeti výkaly bezprostředně poté, kdy je zvíře učiní;

---- zvíře se nesmí koupat v přilehlých rybnících;

- používat v Kempu Jinolice vlastní elektrospotřebiče s výjimkou osobních malých spotřebičů (fén, holící strojek).

7. Každý Host odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí sám nebo osoby s ním ubytované/užívající Místo nebo jiné osoby, kterým umožnil vstup do Kempu Jinolice nebo využití služeb Ubytovatele.

8. Práva a povinnosti či zákazy dle těchto všeobecných obchodních podmínek, zákonem stanovených práv a povinností platí také pro osoby ubytované společně s Hostem/užívající Místo společně s Hostem a Host odpovídá za jejich dodržování.

9. Ubytovatel neprovozuje na přilehlých rybnících koupaliště a případné koupání je tedy na vlastní nebezpečí.

Přilehlý Oborský rybník slouží pouze pro účely hospodářského odchytu ryb na udici – na předem určeném místě a pro případný provoz nemotorových plavidel smluvního partnera Ubytovatele.

II. OBJEDNÁVÁNÍ UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

1. Ubytování v Kempu Jinolice se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování, na jejímž základě Ubytovatel poskytuje Ubytovanému přechodné ubytování v Místě ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný se zavazuje Ubytovateli za ubytování a služby zaplatit.

2. Poskytnutí Místa v Kempu Jinolice se uskutečňuje na základě smlouvy o poskytnutí místa, na jejímž základě Ubytovatel poskytuje Místo na ujednanou dobu a zákazník se zavazuje za poskytnutí Místa zaplatit.

3. Objednat ubytování či Místo v Kempu Jinolice lze

a) písemnou formou – poštou, e-mailem či jinou internetovou komunikací, popř. telefonicky s následným písemným potvrzením objednávky ze strany zákazníka;

b) přímo v Kempu Jinolice vyplněním registrační karty Hosta.

4. K uzavření smlouvy o ubytování či poskytnutí Místa dochází

a) v případě písemné objednávky, popř. telefonické objednávky s následným písemným potvrzením ze strany Hosta, okamžikem potvrzení ze strany Hosta;

b) vyplněním registrační karty/přihlašovacího lístku Hosta.

5. Změnu sjednaného termínu ubytování/poskytnutí Místa či počtu osob lze učinit pouze na základě dohody Ubytovatele a Hosta.

6. Ubytovatel je oprávněn ve zvláštních případech změnit ubytování/Místo, které se však podstatně nebude odchylovat od závazně potvrzené objednávky.

V prostoru Kempu Jinolice se může ubytovat/umístit stan/vozidlo pouze Host, který se řádně přihlásí na recepci umístěné v areálu Kempu Jinolice, předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný státem vydaný doklad s uvedením identifikačních údajů) a zaplatí Cenu.

VSTUP A UŽÍVÁNÍ KEMPU JINOLICE JE POVOLENO POUZE OSOBÁM, které nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

III. CENY A STORNO PODMÍNKY

1. Ceny za ubytování či poskytnutí Místa, jakož i ceny za jednorázový vstup do Kempu Jinolice jsou uvedeny na internetových stránkách Ubytovatele a na recepci Kempu Jinolice.

2. Ubytovatel je oprávněn kdykoli vyžadovat uhrazení zálohy ve výši minimálně 50% z Ceny. Host je povinen požadovanou zálohu zaplatit ve lhůtě stanovené Ubytovatelem.

V případě prodlení Hosta se zaplacením požadované zálohy je Ubytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa (provést storno) přede dnem nástupu k ubytování/využití Místa, a to písemným oznámením o odstoupení od smlouvy (provedením storna). Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat Hostu níže uvedený storno poplatek z celkové Ceny, pokud nejsou dohodnuté storno podmínky individuálně jinak, a Host se zavazuje storno poplatek zaplatit.

Okamžik doručení odstoupení od smlouvy Ubytovateli (v kalendářních dnech)

- 30 dní před plánovaným nástupem – 0% z celkové Ceny pobytu

- 30 – 14 dní před plánovaným nástupem – 50% z celkové Ceny pobytu

- 14 – 0 dní před plánovaným nástupem – 100% z celkové Ceny pobytu

- při předčasném odjezdu – 100% ze zbývající Ceny pobytu

NO SHOW V případě, že se Host nedostaví v první den, tj. v den nástupu k ubytování/využití Místa, do 20hod, smlouva o ubytování/poskytnutí místa se ruší a Ubytovateli vzniká nárok a je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100% z celkové Ceny pobytu.

4. V případě vzniku nároku Ubytovatele na zaplacení stornopoplatku je Ubytovatel oprávněn započítat stornopoplatky proti Hostem zaplacené záloze.

5. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa zejm. v případech dle čl. V.3, VII. tohoto provozního a ubytovacího řádu.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Host je povinen zaplatit celou Cenu včetně poplatku (z ubytovací kapacity), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu, při příjezdu v hotovosti nebo platební kartou (dle možností Ubytovatele).

2. V případě sjednání prodloužení ubytování/poskytnutí Místa je Host povinen zaplatit doplatek za prodloužení při sjednání prodloužení ubytování/poskytnutí Místa.

3. Host je povinen dále zaplatit případné další náklady, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty, a to kdykoli jej o zaplacení Ubytovatel požádá, nejpozději v okamžiku odjezdu.

V. CHECK-IN, CHECK-OUT

1. Check in. Host je oprávněn nastoupit k ubytování/k poskytnutí Místa v první den sjednaného ubytování/poskytnutí Místa od 14.00hod do 20hod. Při nástupu na ubytování /poskytnutí Místa je Host, resp. všechny osoby ubytovávané společně s Hostem, povinen předložit občanský průkaz, cestovní pas či jiný průkaz totožnosti a správnost údajů stvrdit na registrační kartě/přihlašovacím lístku. V případě nepředložení platného dokladu totožnosti se smlouva o ubytování/o poskytnutí Místa okamžikem nepředložení platného dokladu totožnosti ruší a Ubytovatel je oprávněn požadovat a Host je povinen zaplatit Ubytovateli storno poplatek ve výši 100% z celkové Ceny.

2. Host má právo, aby společně s ním byly ubytovány pouze osoby uvedené v objednávce ubytování/poskytnutí Místa a pouze v počtu, který odpovídá zaplacenému počtu dle sjednaného ubytování /Místa.

3. Ubytovatel si je oprávněn Hosta neubytovat, pokud

- chování Hosta neodpovídá dobrým mravům;

- Host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek;

- Host či jeho oděv či zavazadla je nadměrně znečištěn;

- se host nachází na seznamu osob neplatících za ubytovací služby;

- Host vykazuje známky infekční či parazitární nemoci, byl mu nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Takové osoby je Ubytovatel dále oprávněn z ubytování / užívání Místa kdykoli vykázat; Host je povinen v takovém případě zaplatit 100% celkové Ceny.

4. Check out. Host je povinen opustit místo ubytování / Místo do 10:00 hod dne, který je sjednán jako poslední den ubytování/poskytnutí Místa. V případě nedodržení času pro opuštění místa ubytování /Místa nebo v případě prodloužení doby pro opuštěné místa ubytování / Místa je Ubytovatel oprávněn hostu naúčtovat poplatek za prodloužení ve výši 200,-Kč za každou započatou hodinu.

5. Brána a vjezd do Kempu Jinolice jsou uzavřeny v době od 20.00 do 8.00 hod. Ubytovaný či host, který zaplatil za Místo obdrží oproti záloze dle ceníku Ubytovatele čip na otvírání brány po 24hod/denně.

VI. MÍSTO UBYTOVÁNÍ, MÍSTO

1. Stavět stany a parkovat vozidla mohou Hosté pouze v prostorech k tomu vyčleněných a Ubytovatelem určených.

2. Ubytovatel neprovozuje službu hlídaného parkoviště.

Vjezdem do Kempu Jinolice nevzniká žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem Ubytovatele je samotné umožnění dočasně použít dané Místo ubytování / Místo. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem.

3. Za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem do Místa ubytování Ubytovatel odpovídá podle pravidel zákona 89/2012Sb., občanský zákoník. Ubytovatel proto neodpovídá za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy. Pro uložení uvedených věcí slouží Hostu trezor Ubytovatele umístěný u Ubytovatele, do kterého doporučuje uložit všechny cennosti, a do které je možno Ubytovatele k uložení předat v recepci Kempu Jinolice.

4. Úschovna jízdních kol je k dispozici pro Ubytované a Hosty se zaplaceným Místem, a to do vyčerpání kapacity Ubytovatele. Ubytovatel doporučuje odkládat jízdní kola výhradně do úschovny kol. Stojany na kola umístěné v Kempu Jinolice nejsou místem, které by byly jakkoli hlídané a Ubytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či poškození kol.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

1. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

2. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování / poskytnutí místa i bez výpovědní doby a bez náhrady, a to pokud Host, popř. osoby s ním ubytované/užívající Místo, hrubě poruší jakoukoli ze svých povinností vyplývající ze smlouvy o ubytování/o poskytnutí místa, těchto všeobecných obchodních podmínek či povinnosti stanovených zákonem. Za hrubé porušení se považuje zejména porušení povinností dle čl. I. těchto všeobecných obchodních podmínek či platebních povinností Hosta.

3. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa, je-li uskutečnění ubytování / poskytnutí místa ztíženo nebo ohroženo či utrpí-li následkem

nepředvídatelných mimořádných událostí, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předvídat (zejm. vyšší moc, přerušení dodávek energií spojených s užíváním kempu či jakékoli jeho části, poškození Místa ubytování či Místa v době před nástupem na ubytování/užívání Místa, které není Ubytovatel schopen řádně a včas napravit).

4. Zrušení pobytu je Ubytovatel povinen oznámit Hostu bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží Host zaplacenou zálohu bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá Host nárok na žádné další náhrady.

5. Pokud Host zanechá své věci v Místě ubytování / Místě po skončení pobytu, je Ubytovatel oprávněn věci Hosta z Místa ubytování / Místa vyklidit a uskladnit je na bezpečném místě. Po uhrazení případného dluhu vůči Ubytovateli vydá Ubytovatel uskladněné věci Hostu nebo mu je pošle na udanou adresu dobírkou, kde mu budou vyúčtovány veškeré náklady s ubytováním, uskladněním a odesláním.

6. Ubytovatel si je oprávněn odmítnout vyprat ložní prádlo, jež je nadměrně znečištěno nebo je poškozeno. Náhrada škody bude požadována v plné výši pořizovací ceně týkajícího se prádla.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odstoupením od smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa či výpovědí těchto smluv nezaniká Ubytovateli nárok na zaplacení storno poplatků.

2. Vztah mezi Ubytovaným a Hostem se řídí právními předpisy České republiky, zejm. zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Uzavřením smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa smluvní strany (podnikatelé) sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, že místně příslušným soudem pro případ jejich sporů vyplývajících ze smlouvy o ubytování či těchto všeobecných obchodních podmínek bude Okresní soud v Jičíně, popř. Krajský soud v Hradci Králové.

4. V případě, že by mezi Ubytovatelem a Hostem, který má pro ten účel zákonné postavení spotřebitele, došlo ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Host podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

5. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Host tímto uděluje souhlas Ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence ubytovaných hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Blíže zásady ochrany osobních údajů na: https://kempjinolice-cz.cms.webnode.cz/zasady-ochrana-osobnich-udaju/

7. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 01.04.2023. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Ubytovatelem a Hostem upraveny výlučně písemnou formou. Předané osobní údaje Hosta uvedené v objednávce budou použity pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Hostem.

DAVIMO s.r.o., zast. Davidem Plecháčem, jednatelem